Hebben kaartspel en eeuwig leven iets met elkaar te maken?

Dr. Wim Malgo (1922 - 1992)

Bent u inconsequent? Het is het kwaad van onze dagen. U zegt, dat u gelooft in een hogere macht. Wees dan consequent: Wanneer deze hogere macht bestaat, dan is het GOD, de Schepper. Zijn wezen is liefde. Hij bewees Zijn liefde jegens u en mij daarin, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gaf, om de vijand, die ons overweldigd heeft, te overwinnen. Dat is de satan. Wees consequent en denk er over na. U zult éénmaal voor deze God de vraag moeten beantwoorden, wat u met Jezus Christus, zijn onuitsprekelijke gave aan u, gedaan heeft. Wees consequent en bedenk, dat u ook een vijand hebt, die uw leven vernietigen wil. Hij gaat - zoals de Bijbel zegt - rond als een briesende leeuw en zoekt, wie hij verslinden kan. Dat probeert hij met allerlei middelen, ook met die, die u misschien onschuldig voorkomen, bijvoorbeeld met speelkaarten.

Wie de oorsprong van deze speelkaarten kent, begrijpt ook, waarom met speelkaarten duivelse dingen, zoals waarzeggerij, bezwering enz. bedreven worden.
De speelkaarten werden in het jaar 1393 voor het persoonlijk gebruik van koning Karel van Frankrijk ontworpen, toen hij geestesziek was. De ontwerper van de kaarten was een ontaarde, boze man, die spotte met God en Zijn geboden. Voor zijn boze creatie koos hij Bijbelse figuren: De koning stelde de duivel voor, de dame Maria, de moeder van de Here Jezus. Zo maakte hij op lasterlijke wijze, onze Heiland tot een zoon van satan en Maria. Hart en aas moeten het bloed van de Here voorstellen, de boer (het stuit mij tegen de borst, het op te schrijven) de Here Zelf. Het klaverblad en de overige tekens betekenen de vervolging van alle heiligen. Zijn verachting voor de tien geboden bracht hij in het getal tien in zijn kaarten tot uitdrukking. Wie deze duivelse oorsprong van het kaartspel kent, begrijpt ook de duivelse uitwerkingen. Geen wonder, dat de waarzeggerij met kaartleggen zo goed uitkomt, want het zijn duivelstekenen.

Daarom is het ook niet verwonderlijk, dat juist bij het kaartspel zo veel gevloekt en de naam van de Heilige misbruikt en gelasterd wordt, waarbij in vervloekende zin "gebeden" worden uitgesproken, zoals bijvoorbeeld, dat God iemand moet verdoemen. Ook zulke verschrikkelijke wensen worden verhoord, want de Schrift zegt met onmiskenbare duidelijkheid: "Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruiken" (Ex. 20:7). Het vloeken is een duivels uitwas van het kaartspel. Dit satanische vergif sprong over op vele miljoenen, die niet aan kaartspel deelnemen. Hoe kan het ook anders: "...als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeit is, brengt zij de dood voort." (Jac. 1:15). Het boze moet voortdurend het boze baren, en precies zoals men gedachtenloos zonder over de verschrikkelijke gevolgen na te denken, kaart speelt, zo gedachtenloos en zo zonder enige aanleiding wordt de hoge en verheven Naam van de Here misbruikt. En dan staat men, wanneer het gericht van God toeslaat, er zonder het te kunnen bevatten bij en roept: "Waarom moet...